Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company
Bacalao Performance Company

Funksjonshemmet minutt for minutt


For English scroll down.SPILLES:


HOS UNGE FUNKSJONSHEMMEDE, MARIBOES GATE 13, 0183 OSLO


24. MARS KL. 19.30

25. MARS KL. 13.00 & 19.30

26. MARS KL. 13.00


BILLETTER: 150 KR: WWW.TICKETMASTER.NO


Med støtte fra ExtrastiftelsenThere's a new circus in town! En gjeng gøyale, oppegående og ambisiøse unge mennesker er dumpa midt i storbyjungelen, klare til å ta fatt på den usannsynlige oppgaven: Å overleve i storsamfunnet med et snev av livskvalitet, MED EN FUNKSJONSNEDSETTELSE! Løkke te! De underholder, de byr på seg sjæl og de viser frem sin sårbarhet i et crazy forsøk på å bli forstått. A4 livet har aldri vært mindre A4. Å ha det godt har aldri vært mer slitsomt. Et unikt show hvor DU får sjansen til å kjenne på den gode følelsen "sympati som ikke koster noe særlig eller krever noe av meg". Dette blir moro! Kom og se! 
                                                                                                                                               Design: Jannicke Lie Larsen
87 000 funksjonshemmede står i 2017 ufrivillig uten arbeid. Arbeidsforskningsinstituttet har fastslått at storsamfunnet kunne spart milliarder på inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet. Legger vi til at funksjonshemmede jevnt over har lavere sykefravær, pga. høyere smerteterskel og antatt høyere arbeidsmoral, blir verdien av dem som arbeidstakere formodentlig enda høyere. Men ikke nok med det! I tillegg til et arbeid å gå til ønsker altså disse menneskene seg å bli tatt på alvor av helsevesen, utdanningssystem og i media, pluss å ha et okay sosialt liv! Tenke seg til!                                                                Foto: Tora Hope (Unge Funksjonshemmede)Funksjonshemmet minutt for minutt er en forestilling om og med en gruppe unge funksjonshemmede. Vi følger disse i jakten på et levelig liv i storbyen, i møte med byråkrati, politikere, lærere, leger, journalister og arbeidsgivere. For å se hvor langt de kommer, hvis de kommer noen vei i det hele tatt. Foto: Tora Hope (Unge Funksjonshemmede)Gjennom både satire og sårbarhet blir vi gjennom denne musikalske teaterforestillingen konfrontert med storsamfunnets og egne, bevisste og ubevisste, fordommer om funksjonshemmede. Holdninger om at personer med nedsatt funksjonsevne er en byrde og ikke en ressurs, bidrar til utestengelse, diskriminering, dårlig psykisk helse og altså til store tap for samfunnet. Det er på tide å ta luften ut av disse mytene. Det gjør de fire skuespillerne i denne forestillingen effektivt, med humor, selvironi, åpenhet og stil.
              

            Foto: Tora Hope (Unge Funksjonshemmede)


          

                                                                  Foto: Tora Hope (Unge Funksjonshemmede)Velkommen til Funksjonshemmet minutt for minutt                                                                       Foto: Tora Hope (Unge Funksjonshemmede)

Presse: 


AVIS:

https://www.handikapnytt.no/minuttene-floy-av-sted/ 

http://www.vl.no/kultur/reality-teater-om-retten-til-et-helt-alminnelig-liv-1.943638

https://www.handikapnytt.no/lager-teater-av-livet-som-funkis/  


TV: 

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/NNFA21032317/23-03-2017#t=17m18s 


RADIO:

https://radio.nrk.no/serie/nitimen/MUHR01006817/21-03-2017#t=1h47s  Info in English "Disabled minute by minute" 


There's a new circus in town! A group of fun, intelligent and ambitious young people have been thrown into the big city jungle, ready to start on the unlikely task: Surviving in society with a tiny bit of life quality, WITH A DISABILITY! Good luck!  They entertain, they sing and dance and they show their vulnerability in a crazy attempt to be understood. Ordinary life has never been less ordinary. Wellbeing has never been more tiring. A unique show where YOU get the chance to feel the lovely feeling of "sympathy that doesn't cost much or demand anything of me". This will be hilarious! Come and see! 


87 000 disabled people in Norway are in 2017 involuntarily without work. The employment research institute has determined that society could have saved billions (NOK) on inclusion of disabled people in working life. If we add to the equation that disabled people are generally less off sick, due to a higher pain threshold and an estimated higher work ethic, the value of them as employees becomes presumably even higher. But that's not enough! In addition to a job to go to, these people want to be taken seriously by the healthcare system, the education system and by the media, plus having a decent social life! Can you imagine!


Disabled minute by minute is a performance with and about a group of young disabled people. We follow these in their hunt for a liveable life in the big city, in their meetings with bureaucracy, politicians, teachers, doctors, journalists and employers. To see how far they get, if they get anywhere at all. 


In this musical piece of theatre, through both satire and vulnerability, we get confronted with society's and our own, conscious or unconscious, predjudices about disabled people. Attitudes about people with a disability being a burden and not a resource contribute to suspension, discrimination, poor mental health and big losses for society. It's time to kill these myths. The four actors in this performance do exactly that efficiently, with humour, ironi, openness and style.


Welcome to Disabled minute by minute!